Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Genel Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Modern Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel verilerin Çalışan Adayı, Çalışan gibi ilgili kişilerin kendisinden elde edilmesi sırasında yapılan bilgilendirmeler yanında, kişisel verileri üçüncü kişilerden elde edilen aşağıdaki kişilerin de işbu genel aydınlatma metni ile bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimizin iş süreçleri doğrultusunda, Şirket olarak hizmetlerimizi sunduğumuz müşteri firmalarımız ile ticari iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçilerimizin çalışanlarına/yetkililerine ait kimlik ve iletişim verilerini;

Şirketimiz çalışan adaylarının iş başvuru süreçlerinde paylaştığı referans kişilerinin kimlik, iletişim ve özlük verileri;

Şirketimiz çalışanlarının eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla eğitmenlerin kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgileri ile çalışan yakınlarının kimlik ve iletişim bilgileri;

Şirketimizin ziyaret edilmesi durumunda ziyaretçilerimizin kimlik, iletişim, güvenlik kamerası görüntüleri ile Şirketimiz bünyesindeki internet ağına bağlanarak internet kullanımı gerçekleştirilmesi halinde log (internet erişim trafiği) kayıtlarını içeren işlem güvenliği verileri;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Düzenlenmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

İşbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan kişisel veriler, aynı madde içerisinde belirtilen amaçlarla, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle bağlı ve sınırlı olarak, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesinde hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve Eren Holding bünyesinde bulunan grup şirketlerimize aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak tarafınızdan sözlü ve yazılı olarak, tarafınızca sözlü veya yazılı olarak yapılan bildirimler ve güvenlik kamerası kaydı aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi www.modern-ambalaj.com.tr internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak Şirketimizin …………………………. adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirketimizin kep adresi olan modernambalaj@hs03.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@modern-ambalaj.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

KVKK Başvuru Formu