Sürdürülebilirlik Politikası

Modern Ambalaj, öncü bir oluklu mukavva ambalaj üreticisi olarak, sürdürülebilirlik anlayışını tüm operasyonlarının merkezine yerleştirmiştir. Şirketimizin sadece kaliteli ürünler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre, toplum ve tüm paydaşlarına olan etkilerini de gözetmek ve iyileştirmek için üzerine düşeni yapması gerektiğinin farkındayız. Sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizi ve kararlarımızı şekillendiren temel değerlerimizden biridir ve bu bilinçle hareket etmek bizim için vazgeçilmez bir prensip haline gelmiştir.

Bu çerçevede, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, geniş bir yelpazeye yayılan ambalaj ürünlerimizin üretim faaliyetlerini ve bu süreçlerin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini gözeterek planlamaktayız. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştirmek ve bu yaklaşımı kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek hedefimizdir. İşte bu nedenle, Modern Ambalaj olarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin ve stratejik kararların çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği gibi kritik alanları da göz önünde bulundurarak, toplum ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirme taahhüdünde bulunuyoruz.

Bu amaçtan hareketle önceliklerin, stratejik hedeflerin, risk ve fırsatların belirlenmesi ve uygun süreçlerin kalite, ürün güvenliği, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında takibiyle hem ulusal hem de uluslararası standart ve mevzuatlara uygunluk sağlanması hedeflenmektedir. 

 

Bu bağlamda, Modern Ambalaj bünyesinde şirketin tüm operasyonlarına ve çalışanlarına yönelik somut bir yol haritası oluşturmak amacıyla Sürdürülebilirlik Politikasını oluşturulmuştur.

 

Sürdürülebilirlik kapsamında diğer politikalarımız da göz önünde bulundurulduğunda Modern Ambalaj olarak aşağıda sıralanan ilkeleri;

 
 • Tüm faaliyetlerimizde iklim değişikliği gerçeği ve ekosistem ortamlarına etkisinin bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket etmeyi,
 • Çevrenin korunması ile etkilerinin minimize edilmesi ile ilgili ulusal/uluslararası mevzuatları dikkate alarak üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • Yürüttüğü süreçler dahilinde öngörülen çevresel risklerin yönetilmesiyle stratejik planlarımızı uygulamayı,
 • Tüm iş birimlerimizi ve paydaşlarımızı bilinçlendirmeyi ve görüşlerini alarak Modern Ambalaj önceliklerini belirlemeyi,
 • Şirket içinde ilgili iş birimlerimiz tarafından tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir tedarik politikasında belirtilen kriterleri uygulamayı,
 • Enerjinin ve doğal kaynakların verimliliği gözetilerek atıkların azaltılmasını, geri kazanılmasını, yeniden kullanılmasını, bu prensibe uygun bir atık sınıfında yer almıyorsa güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Planlanan yatırımlarında çevreye dost teknolojilere alan tanıyarak sürdürülebilir üretim, çalışma ve tedarik sistemleri kurmayı,
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji tercihlerinde bulunmayı,
 • Sürdürülebilir hammadde geliştirmeyi ve üye olunan kuruluşların rehberliğinde net sıfır politikası taahhütlerini değerlendirmeyi,
 • Enerjinin kullanılmasıyla açığa çıkan sera gazı emisyonlarını minimize etmeyi,
 • Üretim faaliyetlerinde meydana gelen ve atmosfere salımı gerçekleşen kirleticilerin hava kirliliğine sebebiyet vermesine karşı önlemler almayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendirip uygun koşullar sağlandığında tercih etmeyi,
 • Su verimliliği kapsamında atık suların arıtılmasıyla çevreye verilen zararı minimize etmeyi,
 • İnsan haklarını, çalışma ve sosyal hakları gözetmeyi, iyileştirmeyi ve paydaşlarını bu konuda düzenli olarak bilinçlendirmeyi,
 • İş etiği politikası kapsamında da bulunan rüşvet ve yolsuzluğa ve rekabet karşıtı uygulamalara karşı duruşun olduğunu, denetimlerde ilgili bulgulara rastlandığında disiplin prosedürünün izleneceği konusunda çalışanlarını bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanların örgütlenme özgürlüğünü ve sendikalaşma hakkını tanıdığını,
 • Çalışanlar arasında herhangi bir cinsiyet, dil, din, etnik köken, siyasi ve benzeri ayrımcılığı reddeden ve fırsat eşitliğinin sağlandığı işe alımlar yapmayı,
 • Tüm paydaşlarının veri gizliliğine önem vermeyi ve üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
 • Hem kendi bünyesinde hem de tedarik zincirinde çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmaya izin vermemeyi,
 • Tüm faaliyetlerinde evrensel insan haklarına saygı duyarak, iş sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) dahilinde belirlenen amaç ve hedeflere, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymayı,
 • İSG kapsamında eğitimler gerçekleştirerek tüm paydaşlarını, özellikle çalışanlarını, bu konuda bilinçlendirmeyi,
 • İSG konularıyla ilgili mevcut durumumuzu düzenli takip etmeyi,
 • Risk analizlerin sağlandığı bir sistem ile iş kazası, meslek hastalığı, yaralanma ve ramak kala vakalarını azaltmayı,
 • Faaliyetler kapsamında çalışanlara kişisel koruyucu ekipmanların teminini ve kullanımının kontrolünü sağlamayı,
 • Çalışma ortamını ve üretim alanını İSG riski oluşturmayacak şekilde organize etmeyi ve düzenli olarak kontrolünü sağlamayı,
 • Ürün güvenliği için gerekli olan fiziki şartların sağlanmasına yönelik gerekli her türlü kaynağı sağlamayı,
 • Ürün kalitesini her daim üretim ve satış faaliyetlerinde müşteri memnuniyeti ve güvenliğini tatmin edecek şekilde piyasaya sunmayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklere uygun bir kalite standartlarına uygun süreçler yaratmayı,
 • Sürekli iyileşme ve optimizasyon yaparak iş modellerini ve şirket yönetişim yapısını dinamik tutmayı benimser.
   

Yayınlama Tarihi: 27.10.2023                                                                                

Revizyon Tarihi/No: -/00